فرهنگ صرفه جویی در مصرف

 تغییر کوچکی که در یک پریز برق ایجاد شده است تا این طرح یادآور اندوختن ثروت به جای مصرف برق باشد

فرهنگ صرفه جویی چیست
صرفه جویی در مصرف ، درست مصرف کردن ، کم مصرف کردن و مصرف اقتصادی هر چه هست یک مفهوم بیشتر نیست و آن در نظر گرفتن صرفه و صلاح همگان در مصرف. صرفه جویی به هیچ عنوان یک مفهوم شخصی و حتی اجتماعی در داخل مرزهای یک کشور نیست. صرفه جویی باور و تفکری است که نهایتاً به صلاح جامعه ، بشریت و زمین و زمانی است که خداوند برای زندگی کردن در اختیار ما گذارده است و در حقیقت شکرگزاری به درگاه الهی است.

 

فرهنگ سازی و وجدان کردن این باور البته کار سختی است . هنوز حتی در کشورهای اروپایی با وجود تمام توان رسانه ای و فرهنگی که دارند لحظه ای از یادآوری و آموزش این فرهنگ غافل نیستند. در کشور ما که سالها منابع و سرمایه های نسل های آینده ارزان در اختیار مردم قرار گرفته است ، به ظرافت و شیوه های پیچیده تری برای پذیرش و رعایت فرهنگ صرفه جویی از جانب عامه نیاز میباشد. مردم باید بیاموزند که صرفه جویی یک دستور حکومتی نیست و ه منافع آن اجتماعی و جهانی است نه سیاسی. حقیقتی که متاسفانه در سهمیه بندی بنزین و شعارهای کم مصرف کردن همیشه سیاسی شده است و مردم هم همیشه در پی راهی برای رعایت نکردن آن 
 منبع : shekkar