به نقل از آکاایران: چمن زن ماشینی است که یک تیغه گردان یا تیغه ها را برای برش چمن بکار می اندازد. چمن زنهایی که یک تیغه را حول یک محور عمودی به چرخش درمی آورند،به موورهای چرخشی(دوار) معروف هستند،در حالی که چمن زنهایی که تیغه سوارشده حول یک محور افقی می چرخد،موور قرقره ای یا استوانه ای نامیده می شوند.

چمن زنی

طراحی های مختلفی ساخته شده است که هر کدام مناسب وضعیت خاصی هستند.کوچکترین نمونه ها،که توسط انسان رانده می شوند،مناسب مناسب چمن های مسکونی کوچک و باغچه ها هستند در حالی که انواع بزرگتر،چمن زنهای جعبه دار خودکششی هستند که مناسب چمن های وسیع هستند و بزرگترین نمونه ها،چمن زنهای چند محوره هستند که به عقب تراکتور متصل می شوند و برای چمنزارهای وسیع مانند زمینهای گلف و پارکهای شهری مناسب است.

بنا به تعریف،چمن زن، یک ماشین دستی یا موتوری با تیغه های گردان است که برای برش چمن یا علف بکار می رود.برای اینکه فرآیند برش علف و چمن در طول دوران ،آسانتر شود،افراد زیادی در طراحی نمونه های اولیه چمن زنها برای اضافه کردن سرعت،بهره وری و قدرت اقدام کردند.قبل از اینکه اولین چمن زن اختراع شود،استفاده از دامهای چراکننده و قیچی های علف بر دستی، تنها روش نگهداری چمن بود. 

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زن برقی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زن برقی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زن برقی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشین چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشن چمن زنی بنزینی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشن چمن زنی بنزینی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشین چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشین چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشین چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشین چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشن چمن زنی بنزینی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

ماشن چمن زنی بنزینی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زن برقی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زنی

چمن زن,ماشین چمن زن,چمن زن برقی

چمن زن برقی

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران