پوشاندن سوراخ های دیوار

١) با حلقه یا مجموعه ای از گل های مصنوعی پارچه ای و با رنگ آمیزی هماهنگ با رنگ های موجود در تابلو و محیط، سوراخ موجود روی دیوار و بالای قاب جدید را بپوشانید.
٢) راحت ترین راه، تهیه ٢ یا ٣ تکه روبان پهن است. یکی از روبان ها را به شکل پاپیون درآورده و در محل سوراخ به میخ قبلی متصل کنید. روبان یا روبان های دیگر را از یک سو به این پاپیون متصل کنید و از سوی دیگر آن ها را با عبور از پشت تابلو به صورت عمودی یا اریب از پشت قاب آویزان کنید.

روزنامه خراسان
ویرایش و تلخیص:آکاایران