شنا در اقیانوس‌ پیاز

شنا در اقیانوس‌ پیاز● شنا در اقیانوس‌ پیاز
روزی‌ به‌ منزل‌ یکی‌ از دوستانم‌ دعوت‌ شده‌ بودم‌، موقع‌ آماده‌ کردن‌ و تهیه‌ غذا، یکباره‌ متوجه‌ دوستم‌ شدم‌ که‌در حال‌ پوست‌ کندن‌ پیاز بود و عینک‌ شنایی‌ به‌ چشمش‌ زده‌ بود درست‌ مثل‌ یک‌ غواص‌ که‌ قصد فرورفتن‌ به‌ ته‌اقیانوس‌ را دارد و در این‌ حال‌ بود که‌ متوجه‌ شدم‌ با زدن‌ عینک‌ شنا به‌ چشمها در حالی‌ که‌ قصد خرد کردن‌ و یاپوست‌ کندن‌ آن‌ را داشته‌ باشیم‌، ذره‌ای‌ اشک‌ از چشمانمان‌ سرازیر نمی‌شود و در این‌ اقیانوس‌، هم‌ پیازهاپوست‌ کندن‌ می‌شود، هم‌ فرد.

تمیز کردن‌ ته ظ‌روف آشپزخانه‌کمی‌ پودر نظ‌افت‌ را در آب‌ مخلوط‌ می‌کنیم‌ تا به‌ شکل‌ ماست‌ درآید سپس‌ سیم‌ ظ‌رفشویی‌ را به‌ این‌ مایع‌ آغشته‌می‌کنیم‌ و به‌ ته‌ ظ‌رف‌ می‌کشیم‌، متوجه‌ می‌شویم‌ که‌ ته‌ ظ‌رفهای‌ روی‌ و آلومینیوم‌ خیلی‌ سریعتر از مخلوط‌ سیم‌ ظ‌رفشویی‌ و صابون‌ تمیز می‌شود و مقدار کمی‌ نیز در وقت‌ صرفه‌جویی‌ می‌شود و بهره‌وری‌ به‌ این‌ط‌ریق‌ انجام‌ می‌شود.
تخم‌مرغ‌ نیمرو روی‌ پوستهای‌ غیرشاداب‌تعجب‌ نکنید; تخم‌مرغ‌ فقط‌ برای‌ کیک‌ و غذا آفریده‌ نشده‌، بسیاری‌ از داروهای‌ پوستی‌، آرایشی‌، از این‌ آفریده‌خداوند (و البته‌ با کمک‌ مرغ‌) مدد فراوان‌ گرفته‌اند. امروزه‌ برای‌ پوستهایی‌ که‌ شادابی‌ خود را از دست‌ داده‌اندتوصیه‌ می‌شود کمی‌ سفیده‌ تخم‌مرغ‌ را (فقط‌ سفیده‌) ط‌وری‌ به‌ هم‌ بزنند که‌ مثل‌ هنگام‌ تهیه‌ کیک‌، پف‌ کند و بعددراز کشیده‌، با مقداری‌ پنبه‌ آغشته‌ به‌ این‌ مایع‌ روی‌ تمام‌ پوست‌ (از پایین‌ به‌ بالا) بمالند و حدود ۱۵ یا ۲۰ دقیقه‌همان‌ط‌ور دراز بکشند و هیچ‌ تکانی‌ به‌ هیچ‌ کجای‌ صورت‌ ندهند یعنی‌ اخم‌ نکنند، حرف‌ نزنند، نخندند و بعد از این‌ زمان‌، با آب‌ ولرم‌ صورت‌ خود را بشویند. امتحان‌ کنید، بعد از چند روز که‌ این‌ کار را کردید، پوستی‌ شاداب‌و سرزنده‌ خواهید داشت‌، فقط‌ دقت‌ کنید به‌ هیچ‌ وجه‌ از سفیده‌ تخم‌مرغ‌ امروز برای‌ فردا استفاده‌ نکنید.

سوره مهر
ویرایش و تلخیص:آکاایران