قبل از پختن سیر آن را خرد کنید

سیر حاوی ترکیباتی است که در جلوگیری از تشکیل لخته خون مؤثرند. مطالعات انجام شده نشان می دهد پختن می تواند به ترکیبات ضدانعقادی موجود در سیر آسیب بزند. گفته می شود خرد کردن سیر ممکن است از این آسیب جلوگیری کند.
در این مطالعه مشاهده شد میزان ترکیبات ضدانعقاد خون در سیر پخته شده به مدت سه دقیقه در آب جوش یا فر ۴۰۰ درجه فارنهایت به اندازه میزان این مواد در سیر خام است. اما پختن سیر خرد نشده به مدت شش دقیقه کاملا اثرات ضدانعقادی این ترکیبات را مهار می کند. حتی فشردن سیر قبل از پخت به حفظ این مواد کمک می کند گرچه پس از شش دقیقه بخش عمده اثرات ضدانعقادی خود را از دست میدهد.

روزنامه کیهان
ویرایش و تلخیص:آکاایران