انتخاب شلوار جین فاقد پرو

انتخاب شلوار جین فاقد پرو , برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید. اگر دو طرف کمر شلوار راحت به هم رسیدند شلوار اندازه تان است. انتهای کمر شلوار حتما نباید به هم برسند همین که به آسانی دور گردن پیچیده شوند کافی است.

آکاایران: چگونه فاقد پرو شلوار جین بخریم؟+تصاویر

برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید
تعیین اندازه عرض شلوار

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید. آرنج باید دقیقا اندازه کمر شلوار باشد.
این ترفند مناسب کسانی است که شلوار با مدل کمر استاندارد می پوشند. اگر کمر شلوار فاق بلند باشد نباید کاملا اندازه آرنج باشد.

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکاچگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکا

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید
تعیین اندازه قد شلوار

پایین پاچه های شلوار را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید.
اگر وسط شلوار دقیقا زیر چانه قرار بگیرد اندازه شلوار مناسب تان است.

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکاچگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکا

برای تعیین قد شلوار، پایین پاچه ها را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید
چگونه بفهمیم شلوار اسکینی راحت تنمان می شود؟

اگر می خواهید بدانید شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید.
اگر دست مشت شده به راحتی و فاقد هیچ فشاری در پاچه جا بشود اندازه است.

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکاچگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکا

اگر شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید

با این چند مرحله شلوارجین اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد.

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکاچگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟تصاویر -  -آکا

با همین چند مرحله شلوار اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد

بدونیم

.

منبع : niksalehi.com