اتاق کار دلخواه و دلچسب در خانه

 و یا افرادی هستند که تمامی کارها و فعالیت‌های خود را در محل زندگی خود به سامان می‌رسانند و حاصل کار را به خارج از خانه منتقل می‌کنند و یا خانواده‌هائی که فرزند و یا فرزندان دانشجو دارند که مجبورند با تکنولوژی جدید آشنا شده و کاربرد آنها را بیاموزند و در خانه به تمرین بپردازند، که در هر شرایط و به هر شکل وجود یک محل کار در منزل به‌عنوان اتاق کار ضروری است. اتاق کار در عین حال که با امکانات لازم مجهز است باید کمترین فضا را اشغال کند و بیشترین بازدهی را داشته باشد. بنابراین چیدمان وسایل باید طوری باشد که تمامی اهداف و نیازهای فرد استفاده کننده را تأمین کند و از همه مهمتر آرامش و آسایش اعضای خانواده را در هم نریزد و مشکلی برای انجام کار نیز فراهم نکند. در چنین شرایطی است که اتاق کار خانگی، دلچسب، مفید و کارساز خواهدبود.براساس همین برداشت توصیه می‌شود که فضای انتخابی را طوری تقسیم کنید که تداخلی در هم نداشته باشند و تمامی تجهیزات کاری و وسایل قابل استفاده دائمی در محلی که دست و پاگیر نباشد مستقر شوند و هر وسیله را در جای اصلی خود قراردهید. به‌طوری که استقرار امکانات به انجام کار و فعالیت دیگران لطمه نزند و مانع اجراء مقاصد و اهداف تعیین شده، نباشد.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران