آستین لنگی کلوش
 
۱) اول پارچه را به صورت کله قندی دولا می کنیم.
۲) دولای باز آستین می شود. از دولای باز روی آستین ۶ سانت داخل می رویم و چرت می زنیم...

۳) از دولای بسته پارچه ۱۵ سانت برای قوس حلقه آستین پایین می رویم و آستین را هلال می کشیم.
۴) قد آستین را در بالای آستین از سمت دولای بسته به سمت پایین ادامه می دهیم.
۵) در پایین آستین از دولای بسته ۲/۱ دور بازو برای آستین کوتاه به سمت دولای باز می رویم. از زاویه ۳ سانت بالا رفته به صورت هلال می کشیم.
۶) چون این آسین کلوش می باشد، دو تا آستین را جدا از هم قیچی می کنیم.
پارچه عرض و طول ۵۰ سانت به صورت زاویه دولا می کنیم برای یک آستین این دو تا چرت روی هم می گذاریم.

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران