با پارچه های نمدی گیره های سر ساده تان را تزیین کنید.


لوازم مورد نیاز برای درست کردن گیره مو گلدار :
پارچه نمدی رنگی
سوزن و نخ
مروارید و سنگ های رنگی
چسب مایع
گیره مو ساده

آموزش درست کردن گیره مو گلدار :
ابتدا پارچه نمدی را به شکل دایره های متوسطی ببرید.
از وسط قسمت بریده شده را تا کرده و با نخ و سوزن مطابق تصویر زیر لبه بیرونی را کوک بزنید.

آموزش درست کردن گل گیر

بریدن دایره نمدی به اندازه دلخواه و به صورت تازدن به شکل نیم دایره

آموزش درست کردن گل های تزیینی

دوختن نیم دایره به صورت شکل بالا


مطابق شکل انتهای نخ را بکشید تا نیم دایره نمدی حالت گلبرگ به خودش بگیرد . سپس در ادامه این کار را برای گلبرگ های بعدی هم انجام دهید.

تزیین گیر و تل

جمع کردن دوخت های دور نیمدایره

دوخت مرحله ای گل گیر سر

چسباندن گلبرگ های ریز آماده به همدیگر


بعد از اتمام کار انتهای نخ را گره بزنید.

بعد از اتمام کار نخ ها را گره زده

 

مدل گیره سر

آماده کردن گل های سه گلبرگ و پنج گلبرگ


بعد از اتمام کار وسط گل های نمدی را با مروارید و سنگ های رنگی تزیین کنید.

تزیین گیره سر با نمد

دوخت مروارید و منجوق وسط گلبرگ ها

درست کردن گیره سر

دوخت بیشتر منجوق و مروارید وسط گل بزرگ


بعد از آماده شدن گل ها با چسب مایع به گیره مو بچسبانید.

تزیین گیره سر

بعد از اتمام کار گل ها را روی گیر بچسبانید


منبع : seemorgh.com