آکاایران: کاربران گرامی با ما باشید با آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی یک کاردستی راحت که کودکان می توانند به راحتی درست کنند .

۱. ابتدا یک کاغذ مستطیل شکل بدارید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۲. کاغذتان را از وسط تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۳. تا را باز کنید و کاغذ را برگردانید تا خط تا به سمت بالا قرار گیرد.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۴. گوشه ی سمت چپ و راست بالایی را گرفته و آن را به سمت مرکز تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۵. دوباره کاغذ را برگردانید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۶. گوشه های سمت چپ و راست مرکز را گرفته و آن را به سمت مرکز طوری تا کنید تا لبه های پایینی به سمت شما قرار گیرد.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۷. گوشه های سمت چپ و راست پایین را به سمت داخل تا کنید تا لبه ی پایینی صاف شود.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۸. گوشه ی بالایی را به اندازه ی نصف به سمت پایین تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۹. دوباره همان گوشه را روی خودش به نصف تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۱۰. گوشه ی پایینی سمت چپ و راست را به سمت وسط تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۱۱. این گوشه ها را به اندازه ی نصف روی خودشان تا کنید.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

۱۲. حالا لاک پشتتان را برگردانید و کمی با تاها بازی کنید تا لاک پشتتان طبیعی تر جلوه کند.

آموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذیآموزش تصویری درست کردن لاک پشت کاغذی

این کاردستی فقط نیاز به یک برگه کاغذ دارد .

.

منبع : ww.abanak.ir