اگر بافتنی بلد نیستید و می خواهید آن را به ساده ترین روش یاد بگیرید ،می توانید با این آموزش اولین بافتنی خودتان را شروع کنید .

قدم اول :در قدم اول باید با توجه به بافتنی خودتان به تعداد دانه ها کاموا را دور میل بپیچید سپس حدود 10سانتی متر به نخ اضافه کنید

آموزش را با تصویر دنبال کنید

بافتن

قدم دوم خوب حالا که بافتنی را سر انداختید قدم دوم ادامه ی بافت است اگر قصد دارید به ساده ترین روش ببافید آموزش زیر را دنبال کنید

همانطور که در تصویر می بینید برای بافت ساده میل را از زیر دانه سرانداخته برده ونخ را بیرون می کشیم.

نمایید

قدم سوم :برای پشت بافت یا بافت از رو به تصویر متحرک زیر نگاه کنید

چنانچه می بینید نخ را روی میل سمت چپ می اندازیم و در قدم بعدی  نخ را بیرون می کشیم.