فصل سرما آغاز شده است و این روزها خانم‌ها دلشان می‌خواهد چیزی سر بیندازند و بافتنی ببافند.
به همین دلیل ما آموزش بافتنی را از ابتدا با شما آغاز می‌کنیم و اگر در این راه همراه ما باشید، می‌آموزید شال، کلاه، دستکش و ژاکت ببافید و مدل‌های قشنگی یاد بگیرید.

در اولین قدم برای آموزش بافتنی , گره اول بافتنی را آموزش داده ایم . برای مرحله بعد آموزش مقدماتی بافتنی , آموزش سر انداختن دانه را خواهید آموخت .

سر انداختن در بافتنی بسیار جایگاه مهمی دارد و بدون آموزش صحیح و اصولی سر انداختن نمی توانید بافتنی خود را شروع کنید . ما را با نظرات خود همراهی کنید .

  • در اولین مرحله آموزش سر انداختن بعد از گره اول بافتنی , میل را در دست راست و کاموا را در دست چپ خود بگیرید . کاموا را از بین انگشتان اشاره برای کنترل بیشتر بروی آن ها عبور دهید.

  • سپس شصت را از بین کاموا رد شده بین انگشتان رد کنید .

  • مهم ترین بخش سر انداختن ترتیب رد کردن میل از بین کاموا است . در تصویر زیر ترتیب رد شدن میل از کاموا را نشان داده است .

  • بعد با کشیدن و تنگ کردن حلقه ایجاد شده بروی میل , اولین دانه خود را بروی میل ایجاد کردید .